ให้นักเรียน เข้าลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของตนเองในเว็บไซค์

http://202.143.131.198/obeclms/index.php

โดย ชื่อผู้ใช้ : รหัสนักเรียน

รหัสผ่าน : หมายเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน

Advertisements