หน้าแรก

การเข้าใช้ระบบ OBECLMS

ใส่ความเห็น

ให้นักเรียน เข้าลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของตนเองในเว็บไซค์

http://202.143.131.198/obeclms/index.php

โดย ชื่อผู้ใช้ : รหัสนักเรียน

รหัสผ่าน : หมายเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน

Advertisements

รางวัลของครู

ใส่ความเห็น

ชอบมาก

เชิญชวนดาวน์โหลด link

ใส่ความเห็น

link ครูแนะแนว

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ใส่ความเห็น

เรียนเชิญคณะครูทุกท่านได้เข้าดูเอกสารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เชิญดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่
เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นำเสนอแนะแนวกับระบบการดูแล

รูปการจัดอบรมsocial media ครูแนะแนวจังหวัดน่าน

ใส่ความเห็น

การออกเสียงภาษาอังกฤษ

ใส่ความเห็น

เว็บไซค์นักเรียน

ใส่ความเห็น

http://school.obec.go.th/huaihaew

Older Entries